WARUNKI NATURALNE

W chwi­li obec­nej Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” z sie­dzi­bą w Ok­sie obej­mu­je ob­szar 250 ha sta­wów i po­nad 130 ha zie­mi rol­nej, roz­lo­ko­wa­nych w trzech są­sia­du­ją­cych ze so­bą gmi­nach po­wia­tu ję­drze­jow­skie­go (Ma­ło­goszcz, Na­gło­wi­ce, Ok­sa).

Zróż­ni­co­wa­ny cha­rak­ter zaj­mo­wa­nej przez na­sze go­spo­dar­stwo po­wierzch­ni umoż­li­wia nam pro­wa­dze­nie tra­dy­cyj­nej ho­dow­li w opar­ciu o zbo­ża po­cho­dzą­ce z wła­snych upraw.

Pro­wa­dzo­nej przez go­spo­dar­stwo eko­lo­gicz­nej ho­dow­li sprzy­ja sa­mo śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne, zwłasz­cza kry­sta­licz­nie czy­sta wo­da, z któ­rej sły­nie do­li­na Bia­łej Ni­dy.

Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” skła­da się z trzech, po­ło­żo­nych w obrę­bie Włosz­czow­sko-Ję­drze­jow­skie­go Ob­sza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu, obiek­tów sta­wo­wych za­si­la­nych czy­sty­mi wo­dami rzek Bia­ła Ni­da i Bry­ni­ca, jak rów­nież licz­ny­mi źró­dła­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w do­li­nie Cie­ku od Wi­śni­cza. Są to:

  • obiekt Ok­sa - sta­no­wią­cy ba­zę go­spo­dar­stwa, za­si­la­ny z rze­ki Bia­ła Ni­da (I kla­sa czy­sto­ści) i po­ło­żo­ny w jej gór­nym bie­gu (ob­szar NATURA 2000)
  • obiekt La­so­chów - za­si­la­ny źró­dła­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w do­li­nie Cie­ku od Wi­śni­cza i le­żą­cy­mi w do­rze­czu Bia­łej Ni­dy
  • obiekt Ma­ria­nów - za­si­la­ny z rze­ki Bry­ni­ca, do­pły­wu Bia­łej Ni­dy (ob­szar NATURA 2000)
O bo­gac­twie tu­tej­sze­go śro­do­wi­ska świad­czyć mo­gą rzad­kie ga­tun­ki pta­ków jak bie­lik, bo­cian czar­ny, cza­pla bia­ła, zi­mo­ro­dek czy ry­bo­łów, któ­re upodo­ba­ły so­bie oko­li­ce na­szych sta­wów.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)