PRZEPIS NA KARPIA Z OKSY FASZEROWANEGO W GALARECIE

Prze­pis ten zdo­był pierw­sze miej­sce w po­wie­cie ję­drze­jow­skim i re­pre­zen­to­wał ten po­wiat w 2009 ro­ku pod­czas fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go kon­kur­su na „Świę­to­krzy­ską po­tra­wę świą­tecz­ną­”.

Skład­ni­ki:
1-2 kg kar­pia

pro­duk­ty na bu­lion: mar­chew­ka, po ka­wał­ku po­ra, se­le­ra, kil­ka su­szo­nych grzy­bów, przy­pra­wy, 20g że­la­ty­ny na 1 litr bu­lionu

pro­duk­ty na farsz: 70 dag do­wol­nych mro­żo­nych fi­le­tów ryb­nych, 1 jaj­ko, 2 łyż­ki buł­ki tar­tej, 5 dag su­szo­nych, ugo­to­wa­nych grzy­bów, ce­bu­la, ma­sło, sól, pieprz.

Przy­rzą­dze­nie:
Kar­pia oczysz­cza­my z łu­sek. Ob­ci­na­my płe­twy. Gło­wę ze skrze­la­mi od­ci­na­my od kor­pu­su. Usu­wa­my wnętrz­no­ści, kor­pus my­je­my. Mię­so z ość­mi od­ci­na­my ostrym no­żem, zo­sta­wia­jąc skó­rę - ro­bi­my to ostroż­nie, by jej nie uszko­dzić.

Z po­da­nych skład­ni­ków go­tu­je­my bu­lion, wkła­da­my wy­ję­te z kar­pia mię­so. Gdy mię­so ry­by bę­dzie bia­łe, ości wyj­mu­je­my i wy­rzu­ca­my. Wy­ję­te z bu­lionu mię­so, ugo­to­wa­ne grzy­by, roz­mro­żo­ne i od­ci­śnię­te fi­le­ty oraz po­kro­jo­ną ze­szklo­ną na ma­śle ce­bu­lę prze­pusz­cza­my przez ma­szyn­kę. Do­da­je­my buł­kę tar­tą i jaj­ko, wy­ra­bia­my i do­pra­wia­my. Na­dzie­wa­my skó­rę kar­pia.

Do bryt­fan­ki wle­wa­my prze­ce­dzo­ny bu­lion. Ry­bę wkła­da­my i go­tu­je­my oko­ło 20 mi­nut, od­wra­ca­my i go­tu­je­my ko­lej­ne 20 mi­nut na śred­nim ogniu. Po ugo­to­wa­niu kar­pia wyj­mu­je­my na pół­mi­sek. De­ko­ru­je­my mar­chew­ką i grzy­ba­mi. Resz­tę bu­lionu mie­sza­my z że­la­ty­ną, do­pra­wia­my, prze­ce­dza­my i za­le­wa­my ry­bę. De­ko­ru­je­my i wsta­wia­my do lo­dów­ki do za­sty­gnię­cia.

Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)