HISTORIA KARPIA Z OKSY

Karp oksyń­ski, wy­wo­dzą­cy się z ra­sy kar­pia ga­li­cyj­skie­go, po­wstał w dro­dze wie­lo­let­niej se­lek­cji i krzy­żo­wa­nia miej­sco­wej od­mia­ny kar­pia z ry­ba­mi li­nii wę­gier­skiej i fran­cu­skiej, za­po­cząt­ko­wa­nej już w ro­ku 1973 pod nad­zo­rem Sa­mo­dziel­nej Pra­cow­ni Bio­lo­gii Ryb i Śro­do­wi­ska Wod­ne­go w Za­to­rze, a kon­ty­nu­owa­nej przez Go­spo­dar­stwo „La­so­chów”. Wy­ho­do­wa­ne tą dro­gą mie­szań­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się do­bry­mi przy­ro­sta­mi i wy­so­ką od­por­no­ścią na ujem­ne czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we.

Po speł­nie­niu skom­pli­ko­wa­nej pro­ce­du­ry dnia 17.11.2009 r. Karp z Ok­sy zo­stał wpi­sa­ny na Li­stę Pro­duk­tów Tra­dy­cyj­nych pro­wa­dzo­ną przez Mi­ni­stra Rol­nic­twa i Ro­zwo­ju Wsi. Kar­pie z Ok­sy po­sia­da­ją cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z sys­te­mem za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści zgod­nie z nor­mą PN-EN ISO 22000:2018 oraz Znak Ja­kość Tra­dy­cja.

Na­zwa „Karp z Ok­sy”, po­dob­nie jak fir­mu­ją­ce go lo­go chro­nio­ne są za­strze­żo­nym zna­kiem to­wa­ro­wym ®, za­re­je­stro­wa­nym w Urzę­dzie Pa­ten­to­wym Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.

CHARAKTERYSTYKA KARPIA Z OKSY

Wy­gląd: Karp z Ok­sy to ry­ba o pra­wi­dło­wej, zwar­tej i kształt­nej bu­do­wie cia­ła. Ce­chu­je ją ma­ła gło­wa i do­bre wy­grzbie­ce­nie. Prze­krój cia­ła jest elip­tycz­ny, z wi­docz­ną zwar­tą ma­są mię­śnio­wą. Ułusz­cze­nie ty­pu lu­strzeń sio­deł­ko­wy, lam­pa­so­wy (zwar­ta li­nia łu­sek na li­nii bocz­nej cia­ła, zwa­na lam­pa­sem, oraz rząd łu­sek pod li­nią grzbie­tu).

Bar­wa cia­ła: Bru­nat­no-zie­lo­na w par­tii grzbie­to­wej, w oko­li­cach pod­brzu­sza prze­cho­dzą­ca w oliw­ko­wo­żół­tą

Ma­sa cia­ła: od 1100 g do 1800 g

Smak i za­pach: Mię­so so­czy­ste, de­li­kat­ne, po wła­ści­wym „wy­płu­ka­niu” po­zba­wio­ne po­sma­ku mu­łu
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2024)