PRZETWÓRNIA

Ist­nie­ją­ce od 2001 ro­ku Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” wciąż in­ten­syw­nie się roz­wi­ja. Od 2012 ro­ku dys­po­nu­je wła­sną prze­twór­nią ryb oraz wę­dzar­nią, któ­rej wy­ro­by do­pusz­czo­ne są do han­dlu we wszy­skich kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej.

przetwornia

Za­kład prze­twór­czy po­sia­da wpro­wa­dzo­ny sys­tem HACCP i jest w trak­cie przy­go­to­wań do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu na sys­tem za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści zgod­nie z nor­mą PN-EN ISO 22000:2018.

Dzię­ki nie­mu Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” po­sze­rzy­ło swo­ją ofer­tę o ry­by świe­że na lo­dzie (w po­sta­ci ca­łych tu­szek, pół­tusz, dzwon­ków i fi­le­tów, tak­że pa­ko­wa­nych) oraz ry­by wę­dzo­ne.

W na­szej ofer­cie zna­leźć moż­na sze­ro­ki asor­ty­ment wy­ro­bów z ryb wę­dzo­nych, po­cząw­szy od ko­recz­ków, a skoń­czyw­szy na wę­dzo­nych fi­le­tach ryb­nych.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)