Logo unijne

OPERACJE UNIJNE

I. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w ra­mach dzia­ła­nia 2.5. Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go „Ry­bac­two i Mo­rze” pt. „Wspar­cie wy­ko­rzy­sta­nia tra­dy­cyj­nych i przy­ja­znych śro­do­wi­sku prak­tyk i tech­nik w cho­wie i ho­do­wli ryb w obiek­tach sta­wo­wych”. Ce­lem ope­ra­cji jest pro­mo­wa­nie akwa­kul­tu­ry o wy­so­kim po­zio­mie ochro­ny śro­do­wi­ska oraz pro­mo­wa­nie zdro­wia i do­bro­sta­nu zwie­rząt oraz zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa pu­blicz­ne­go.

II. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję pt. „Za­kup i mon­taż pa­ne­li fo­to­wol­ta­icz­nych dla elek­trow­ni fo­to­wol­ta­icz­nej o mo­cy 80 kW w Lasocho­wie”. Ope­ra­cja re­ali­zo­wa­na jest w za­kre­sie dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia „Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i od­na­wial­ne źró­dła ener­gii”, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. k roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) nr 508/2014, w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”. Po­moc fi­nan­so­wa przy­zna­na na pod­sta­wie § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku.

Ce­lem ope­ra­cji jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry.
Pla­no­wa­ne efek­ty: wskaź­nik re­ali­za­cji ce­lu ope­ra­cji net­to 184,40 tys. zł.
War­tość ope­ra­cji net­to: 437 634,14 zł.
Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to: 164 112,80 zł.

III. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję pt. „Za­kup i mon­taż dwóch in­sta­la­cji fo­to­wol­ta­icz­nych o łącz­nej mo­cy 52,29 kW w Ok­sie, za­kup i mon­taż po­wietrz­nej pom­py cie­pła o mo­cy 16 kW w bu­dyn­ku so­cjal­no-go­spo­dar­czym w Ok­sie oraz wy­ko­na­nie mo­der­ni­za­cji in­sta­la­cji CO i CWU w bu­dyn­ku so­cjal­no-go­spo­dar­czym w Ok­sie”. Ope­ra­cja re­ali­zo­wa­na jest w za­kre­sie dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia „Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i od­na­wial­ne źró­dła ener­gii”, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. k roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) nr 508/2014, w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”. Po­moc fi­nan­so­wa przy­zna­na na pod­sta­wie § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku.

Ce­lem ope­ra­cji jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry.
War­tość ope­ra­cji net­to: 339 207,29 zł.
Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to: 127 202,73 zł.

IV. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję pt. „Re­mont sta­wów obiek­tu sta­wo­we­go Ma­ria­nów po­le­ga­ją­cy na wy­mia­nie znisz­czo­nych mni­chów i za­sta­wek drew­nia­nych na be­to­no­we i wy­ko­na­nie nie­zbęd­nych ro­bót wo­kół wy­mie­nia­nych mni­chów i za­sta­wek”. Ope­ra­cja re­ali­zo­wa­na jest w za­kre­sie dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) nr 508/2014 w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”.

Po­moc fi­nan­so­wa przy­zna­na na pod­sta­wie § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku w spra­wie szcze­gó­ło­wych wa­run­ków i try­bu przy­zna­wa­nia, wy­pła­ty i zwro­tu po­mo­cy fi­nan­so­wej oraz wy­so­ko­ści sta­wek tej po­mo­cy na re­ali­za­cję dzia­łań w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze" (Dz. U. poz. 515), tj. miesz­czą­cych się w za­kre­sie gru­py ope­ra­cji pro­wa­dzą­cych do wzro­stu pro­duk­cji w akwa­kul­tu­rze – w przy­pad­ku wspar­cia, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. a roz­po­rzą­dze­nia nr 508/2014.

Ce­lem ope­ra­cji jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry.
War­tość ope­ra­cji net­to: 446 590,36 zł.
Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to: 167 471,38 zł.

V. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję pt. „Za­kup ma­szyn, urzą­dzeń i po­jaz­dów: wóz­ka wi­dło­we­go na gaz LPG, pom­py szla­mo­wej, bro­ny ta­le­rzo­wej za­wie­sza­nej, se­pa­ra­to­ra do zbo­ża” . Ope­ra­cja re­ali­zo­wa­na jest w za­kre­sie dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. c-d roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) nr 508/2014, w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”. Po­moc fi­nan­so­wa przy­zna­na na pod­sta­wie § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku.

Ce­lem ope­ra­cji jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry.
War­tość ope­ra­cji net­to: 91 223,58 zł.
Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to: 34 208,84 zł.

ZAPYTANIA OFERTOWE

I. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na re­mont sta­wów obiek­tu sta­wo­we­go Ma­ria­nów (gmi­na Na­gło­wi­ce, po­wiat ję­drze­jow­ski) po­le­ga­ją­cy na wy­mia­nie znisz­czo­nych mni­chów drew­nia­nych i za­sta­wek na be­to­no­we, wy­ko­na­nie nie­zbęd­nych ro­bót ziem­nych na sta­wach i wo­kół wy­mie­nia­nych mni­chów oraz do­ko­na­nia prze­ci­nek i wy­ci­nek za­ro­śli i trzci­ny. Szcze­gó­ły w załączniku.
II. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: Szczegóły w załącznikach.
III. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: pa­ne­li fo­to­wol­ta­icz­nych, pomp cie­pła o mo­cy 16kW i 20kW oraz grzej­ni­ków alu­mi­nio­wych co. Szcze­gó­ły w załączniku.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)