OFERTA

Głów­nym ob­sza­rem dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­stwa jest chów i ho­dow­la, jak rów­nież pro­duk­cja ma­te­ria­łu za­ry­bie­nio­we­go we wła­snej wy­lę­gar­ni wie­lu ga­tun­ków ryb - głów­nie kar­pi, a tak­że szczu­pa­ków, li­nów, ka­ra­si, ja­zi, su­mów, pło­ci, amu­rów, toł­pyg.

potrawy

Go­spo­dar­stwo pro­wa­dzi ca­ło­rocz­ną, de­ta­licz­ną i hur­to­wą, sprze­daż ryb. Punkt sprze­daży, a za­ra­zem ma­ga­zy­ny ryb, znaj­du­je się w miej­sco­wo­ści Ok­sa przy dro­dze nr 742. Po­sia­da­my tak­że wła­sny spe­cja­li­stycz­ny trans­port do­sto­so­wa­ny do prze­wo­zu ryb, za­rów­no ży­wych jak i prze­two­rzo­nych.

Od 2012 ro­ku Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” dys­po­nu­je prze­twór­nią ryb oraz wę­dzar­nią. Pod wła­snym zna­kiem han­dlo­wym („Karp z Ok­sy”) ma­my do za­ofe­ro­wa­nia na lo­dzie ry­by świe­że w po­sta­ci ca­łych tu­szek, pół­tusz, dzwon­ków, fi­le­tów (rów­nież pa­ko­wa­nych), a tak­że ry­by wę­dzo­ne.

Oprócz wy­żej wy­mie­nio­nych stan­dar­do­wych wy­ro­bów od­bior­com z sek­to­ra Ho­Re­Ca pro­po­nu­je­my np. dwa ro­dza­je pstrą­ga wę­dzo­nego (wg dwóch od­mien­nych re­cep­tur), ko­recz­ki czy szasz­ły­ki z wę­dzo­nego kar­pia, a tak­że ca­ły asor­ty­ment do­sko­na­łych wy­ro­bów spe­cjal­nych, któ­re sta­no­wią zna­ko­mi­te uroz­ma­ice­nie śnia­dań, bi­zne­so­wych lun­chów, przy­jęć i ban­kie­tów, jak rów­nież wszel­kich uro­czy­sto­ści ro­dzin­nych: we­sel, ko­mu­nii bądź imie­nin.

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­ku­pem na­szych wy­ro­bów za­pra­sza­my do skon­tak­to­wa­nia się z na­mi, zaś pa­sjo­na­tów węd­kar­stwa za­chę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na sta­wach Go­spo­dar­stwa w Ok­sie.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)