CHÓW I HODOWLA RYB

Zaj­mu­je­my się cho­wem i ho­dow­lą wie­lu ga­tun­ków ryb (jak rów­nież pro­duk­cją ma­te­ria­łu za­ry­bie­nio­we­go), w tym:

Wylęgarnia
  • karpi,
  • szczupaków,
  • linów,
  • karasi,
  • jazi,
  • sumów,
  • płoci,
  • amurów,
  • tołpyg

Od 2018 r. go­spo­dar­stwo dys­po­nu­je wła­sną wy­lę­gar­nią ryb słod­ko­wod­nych, do­star­cza­ją­cą ma­te­riał za­ry­bie­nio­wy na po­trze­by wła­sne, jak rów­nież dla klien­tów ze­wnętrz­nych.

W 2015 ro­ku w na­szym go­spo­dar­stwie wpro­wa­dzo­ny zo­stał sys­tem za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści zgod­nie z nor­mą PN-EN ISO 22000:2018 w za­kre­sie ho­dow­li ryb, w szcze­gól­no­ści kar­pia (cer­ty­fi­kat nr re­je­stra­cyj­ny PL-PNG-078/FSMS/21)

Zdro­wot­ność pro­wa­dzo­nej przez nas ho­dow­li jest dla nas kwe­stią prio­ry­te­to­wą: Go­spo­dar­stwo „La­so­chów” na co dzień znaj­du­je się pod ści­słym nad­zo­rem Po­wia­to­we­go Le­ka­rza We­te­ry­na­rii w Ję­drze­jo­wie, a od wie­lu lat współ­pra­cu­je z wy­bit­ny­mi spe­cja­li­sta­mi z za­kre­su cho­rób ryb z Za­kła­du Cho­rób Ryb Pań­stwo­we­go In­sty­tu­tu We­te­ry­na­rii w Pu­ła­wach, któ­rzy mi­ni­mum trzy ra­zy w ro­ku wi­zy­tu­ją Go­spo­dar­stwo.

Ba­da­niom pod ką­tem zdro­wot­no­ści, a tak­że wa­run­ków cho­wu i ho­dow­li pod­da­wa­ne są wów­czas ry­by ze wszyst­kich obiek­tów sta­wo­wych na­le­żą­cych do Go­spo­dar­stwa. Przez pozo­stałą część ro­ku pra­cow­ni­cy Go­spo­dar­stwa utrzy­mu­ją sta­ły kon­takt z eks­per­ta­mi z Pu­ław, mo­gąc li­czyć na ich do­radz­two i kon­sul­ta­cje.

W okre­sie sprze­da­ży ho­do­wa­ne przez nas ry­by pod­da­wa­ne są ba­da­niom we­te­ry­na­ryj­nym mi­ni­mum co dwa ty­go­dnie.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)