ŁOWISKO

UWAGA! W roku 2021 łowisko będzie nieczynne.

Od wio­sny 2016 ro­ku pa­sjo­na­tom węd­ko­wa­nia udo­stęp­ni­li­śmy je­den z na­szych sta­wów w Ok­sie, do­kła­da­jąc sta­rań, by każ­dy z na­szych go­ści zna­lazł tu coś dla sie­bie i miał za­pew­nio­ną sa­tys­fak­cję z uda­ne­go po­ło­wu. Są tu, oczy­wi­ście, słyn­ne oksyń­skie kar­pie, do­cho­dzą­ce w wa­dze do 16 kg, wiel­kie, bo 4-10 ki­lo­we szczu­pa­kiamu­ry, po­tęż­ne (od 2 do 6 kg) toł­py­gi, osią­ga­ją­ce wa­gę 12 kg su­my, pół­to­ra­ki­lo­gra­mo­we san­da­cze, oko­nielesz­cze, a tak­że nie­wie­le im ustę­pu­ją­ce wiel­ko­ścią li­nyja­zie, wresz­cie - pło­cieka­ra­sie.

Zainteresowanych za­pra­sza­my od 1.05.2020 so­bo­ty i nie­dzie­le od go­dzi­ny 7 do 19.

Kontakt telefoniczny pod nu­me­ra­mi: 606 214 280607 111 717

CENNIK WSTĘPU OD JEDNEJ WĘDKI

  z brzegu z pomostu
do 5 godz. 12 zł 17 zł
do 11 godz. 17 zł 22 zł

Czas 15 min na za­ję­cie i opusz­cze­nie sta­no­wi­ska jest bez­płat­ny.
Oso­ba to­wa­rzy­szą­ca, nie­ło­wią­ca, po­wy­żej 16 ro­ku ży­cia - 50% sta­łej ce­ny.
Dzie­ci do 12 ro­ku ży­cia ło­wią za dar­mo.
Mło­dzież węd­ku­ją­ca od 12 do 16 ro­ku ży­cia - 50% sta­łej ce­ny.
Każ­da do­dat­ko­wa węd­ka - 50% od ce­ny wstę­pu na ło­wi­sko.

CENNIK RYB DOPUSZCZONYCH DO SPRZEDAŻY

Karp (1-2 kg) 15,00 zł/kg
Amur (1-2 kg) 15,00 zł/kg
Szczupak (1-2 kg) 30,00 zł/kg
Sum (1-2 kg) 30,00 zł/kg
Jesiotr (1-2 kg) 30,00 zł/kg
Lin 16,00 zł/kg
Karaś 8,00 zł/kg
Płoć 6,00 zł/kg
Leszcz 8,00 zł/kg
Jaź 6,00 zł/kg
Okoń 15,00 zł/kg
Tołpyga 8,00 zł/kg

REGULAMIN ŁOWISKA

 1. Wstęp na ło­wi­sko dla osób węd­ku­ją­cych jest uwa­run­ko­wa­ny prze­strze­ga­niem ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu.
 2. Wstęp na ło­wi­sko jest płat­ny – wg wy­żej za­miesz­czo­ne­go cen­ni­ka.
 3. Po­ło­wu ryb moż­na do­ko­ny­wać na max. 2 węd­ki.
 4. Węd­ko­wa­nie moż­na roz­po­cząć po zgło­sze­niu się do oso­by ob­słu­gu­ją­cej ło­wi­sko.
 5. W go­dzi­nach otwar­cia ło­wi­sko do­stęp­ne jest dla wszyst­kich węd­ka­rzy nie­za­leż­nie od umie­jęt­no­ści i wy­po­sa­że­nia.
 6. Do­zwo­lo­ne jest węd­ko­wa­nie me­to­da­mi: grun­to­wą, spła­wi­ko­wą, spin­nin­go­wą.
 7. Z węd­ka­rzem nie­od­płat­nie mo­że wejść jed­na oso­ba nie­węd­ku­ją­ca oraz dzie­ci nie­węd­ku­ją­ce do lat 16.
 8. Oso­by nie­peł­no­let­nie mo­gą węd­ko­wać tyl­ko za zgo­dą swo­je­go opie­ku­na.
 9. Na­le­ży zgło­sić każ­de wej­ście i wyj­ście po­za te­ren ło­wi­ska.
 10. Węd­karz mo­że za­ku­pić ry­by wy­mie­nio­ne wg cen­ni­ka sprze­da­ży ryb.
 11. Ry­by prze­zna­czo­ne do za­ku­pu na­le­ży od cza­su zło­wie­nia do za­pła­ty prze­trzy­my­wać w siat­kach czy wor­kach kar­pio­wych.
 12. Do chwi­li za­pła­ty ry­by uzna­wa­ne są za wła­sność go­spo­dar­stwa. Wła­ści­ciel za­strze­ga so­bie pra­wo kon­tro­li zło­wio­nych ryb na każ­dym eta­pie węd­ko­wa­nia przez oso­bę kon­tro­lu­ją­cą ło­wi­sko.
 13. Obo­wią­zu­je za­kaz prze­trzy­my­wa­nia ryb nie­do­pusz­czo­nych do sprze­da­ży oraz ryb do­pusz­czo­nych do sprze­da­ży, któ­rych węd­karz nie pla­nu­je ku­pić.
 14. Ry­by po ewen­tu­al­nym zwa­że­niu i sfo­to­gra­fo­wa­niu na­le­ży nie­zwłocz­nie wy­pu­ścić przy za­cho­wa­niu du­żej ostroż­no­ści.
 15. Oso­by, któ­re do­pusz­cza­ją się kra­dzie­ży i kłu­sow­nic­twa ryb oraz nisz­cze­nia wy­po­sa­że­nia ło­wi­ska, pod­le­gać bę­dą kon­se­kwen­cjom kar­nym wy­ni­ka­ją­cym z prze­pi­sów pra­wa. Za kra­dzież ryb obo­wią­zu­je ka­ra fi­nan­so­wa 200 zł od każ­dego ki­lo­gra­ma przy­własz­czo­nej ry­by oraz bez­pow­rot­ny za­kaz wstę­pu na ło­wi­sko.
 16. Oso­by po­zo­sta­ją­ce pod­czas bu­rzy na ło­wi­sku czy­nią to na wła­sną od­po­wie­dzial­ność.
 17. Be­zw­zględ­nie na ło­wi­sku za­bra­nia się:
  • Spo­ży­wa­nia al­ko­ho­lu. Oso­by pod wpły­wem al­ko­ho­lu zo­sta­ną po­pro­szo­ne o opusz­cze­nia ło­wi­ska.
  • Ką­pie­li w ło­wi­sku i gło­śne­go za­cho­wa­nia.
  • Za­śmie­ca­nia li­nii brze­go­wej zbior­ni­ka, wy­rzu­ca­nia nie­do­pał­ków pa­pie­ro­sów na brzeg lub do wo­dy, wy­ci­na­nia, ła­ma­nia drzew, ro­ślin i krze­wów.
 18. Sa­mo­cho­dy i in­ne po­jaz­dy na­le­ży po­zo­sta­wić na par­kin­gu w miej­scu wy­zna­czo­nym.
 19. Zaj­mo­wa­nie sta­no­wi­ska do węd­ko­wa­nia i węd­ko­wa­nie po­win­no od­by­wać się w ta­ki spo­sób, aby nie prze­szka­dzać in­nym węd­ku­ją­cym.
 20. Go­spo­dar­stwo nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za wy­pad­ki lo­so­we oraz rze­czy po­zo­sta­wio­ne na ło­wi­sku.
 21. Wła­ści­ciel ło­wi­ska za­strze­ga so­bie pra­wo do zmia­ny re­gu­la­mi­nu ło­wi­ska oraz cen wstę­pu na ło­wi­sko.

Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2021)