Logo unijne

OPERACJE UNIJNE

I. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję w ra­mach dzia­ła­nia 2.5. Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go „Ry­bac­two i Mo­rze” pt. „Wspar­cie wy­ko­rzy­sta­nia tra­dy­cyj­nych i przy­ja­znych śro­do­wi­sku prak­tyk i tech­nik w cho­wie i ho­do­wli ryb w obiek­tach sta­wo­wych”. Ce­lem ope­ra­cji jest pro­mo­wa­nie akwa­kul­tu­ry o wy­so­kim po­zio­mie ochro­ny śro­do­wi­ska oraz pro­mo­wa­nie zdro­wia i do­bro­sta­nu zwie­rząt oraz zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa pu­blicz­ne­go.

II. Go­spo­dar­stwo re­ali­zu­je ope­ra­cję pt. „Za­kup i mon­taż pa­ne­li fo­to­wol­ta­icz­nych dla elek­trow­ni fo­to­wol­ta­icz­nej o mo­cy 80 kW w Lasocho­wie”. Ope­ra­cja re­ali­zo­wa­na jest w za­kre­sie dzia­ła­nia 2.3 „In­we­sty­cje pro­duk­cyj­ne w akwa­kul­tu­rę”, w za­kre­sie poddzia­ła­nia „Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i od­na­wial­ne źró­dła ener­gii”, o któ­rym mo­wa w art. 48 ust. 1 lit. k roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) nr 508/2014, w ra­mach Prio­ry­te­tu 2 „Wspie­ra­nie akwa­kul­tu­ry zrów­no­wa­żo­nej śro­do­wi­sko­wo, za­so­bo­osz­częd­nej, in­no­wa­cyj­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i opar­tej na wie­dzy”, za­war­tym w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „Ry­bac­two i Mo­rze”. Po­moc fi­nan­so­wa przy­zna­na na pod­sta­wie § 1 ust. 2 pkt 3 lit. b roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki Mor­skiej i Że­glu­gi Śró­dlą­do­wej z dnia 28 lu­te­go 2017 ro­ku. Ce­lem ope­ra­cji jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i ren­tow­no­ści przed­się­biorstw z sek­to­ra akwa­kul­tu­ry.
Pla­no­wa­ne efek­ty: wskaź­nik re­ali­za­cji ce­lu ope­ra­cji net­to 184,40 tys. zł.
War­tość ope­ra­cji net­to: 437 634,14 zł.
Wkład Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich net­to: 164 112,80 zł.

ZAPYTANIA OFERTOWE

I. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na re­mont sta­wów obiek­tu sta­wo­we­go Ma­ria­nów (gmi­na Na­gło­wi­ce, po­wiat ję­drze­jow­ski) po­le­ga­ją­cy na wy­mia­nie znisz­czo­nych mni­chów drew­nia­nych i za­sta­wek na be­to­no­we, wy­ko­na­nie nie­zbęd­nych ro­bót ziem­nych na sta­wach i wo­kół wy­mie­nia­nych mni­chów oraz do­ko­na­nia prze­ci­nek i wy­ci­nek za­ro­śli i trzci­ny. Szcze­gó­ły w za­łącz­ni­ku.
II. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: Szczegóły w załącznikach.
III. Zwra­ca­my się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty na do­sta­wę: Szczegóły w załącznikach.
Copyright © Gospodarstwo Lasochów (2013-2019)